Giành được phần thưởng | chơi bài miễn phí

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng được thành lập theo Quyết định số 924/QĐ-CĐTB ngày 12/12/2018 của Hiệu trưởng chơi bài miễn phí .

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng được quy định chung của phòng chức năng tại Quy chế tổ chức và hoạt động của chơi bài miễn phí ban hành theo Quyết định số 25/QĐ-CĐTB ngày 10/01/2018 và quy định cụ thể theo Quyết định số 923/QĐ-CĐTB ngày 12/12/2018 của Hiệu trưởng nhà trường.

I. Chức năng của phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng là đơn vị chức năng của chơi bài miễn phí . Phòng có chức năng xây dựng kế hoạch, quản lý, tổ chức thực hiện và tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác: Kiểm định và khảo thí đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường theo quy định.

Quản lý cán bộ, nhân viên và tải sản của đơn vị do nhà trường giao.

II. Nhiệm vụ của phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của phòng chức năng được quy định tại Quy chế Tổ chức và hoạt động trường ban hành theo Quyết định số 25/QĐ-CĐTB ngày 10/01/2018 và các nội dung cụ thể như sau:

1. Công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng hệ thống tài liệu về đảm bảo chất lượng.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức các kỳ thi theo đúng quy chế và quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với các Phòng, Khoa, Tổ chuyên môn tổ chức các kỳ thi, kiểm tra từ khâu ra đề, nhận đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi và lưu trữ, phân tích xử lý các kết quả thi.

Phối hợp với các Phòng Đào tạo, Khoa chuyên môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng mô đun, môn học. Xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc môn học, thi cuối khoá.

Đề xuất cải tiến phương thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập HSSV phù hợp với trình độ đào tạo.

Tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo qua kết quả thi và kết quả tốt nghiệp của học sinh, sinh viên: Phối hợp tham gia và giám sát các hoạt động thi, đánh giá kết quả học tập của HSSV; đánh giá chất lượng đào tạo; kiểm tra, thẩm định tính.

Đề xuất biện pháp, giải pháp và xây dựng kế hoạch, chương trình, quy trình thanh tra, kiểm tra, đánh giá, điều tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, công tác quản lý, điều hành của các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc trong trường.

Tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác đào tạo.

Tiếp nhận các loại đơn từ, hồ sơ, công văn… liên quan đến công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng, báo cáo và tham mưu cho Hiệu trưởng về biện pháp xử lý.

2. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ vào các quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức việc triển khai các họat động đánh giá và tự kiểm định chất lượng theo định kỳ và hàng năm: Kiểm định trường; kiểm định trường chất lượng cao và trung tâm đào tạo xuất sắc.

Xây dựng các quy trình và các bảng biểu về đánh giá chất lượng theo các tiêu chí kiểm định. Soạn thảo các quyết định, văn bản về công tác tự kiểm định chất lượng trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tự kiểm định chất lượng GDNN của toàn trường. Phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện tự kiểm định chất lượng của từng đơn vị.

Tập hợp, lưu trữ các minh chứng phục vụ cho công tác kiểm định.

3. Các công tác khác

Thực hiện nghiên cứu và ứng dụng hợp lý tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác thi, kiểm tra và kiểm định chất lượng của Nhà trường.

Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng.

Quản lý nhân sự, trang thiết bị của Phòng.

Thực hiện công tác khảo sát, thống kê tổng hợp và báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ về công tác kiểm định chất lượng đào tạo, công tác thi, kiểm tra và kết quả các kỳ thi, kiểm tra của HSSV.

Đề xuất với các Khoa, Phòng, Bộ môn các biện pháp thực hiện các quy định về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.

Tham mưu và đề xuất với Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề vi phạm quy chế và quy định về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường giao.

III. Cơ cấu bộ máy tổ chức

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, dự kiến biên chế của phòng: 5 người bao gồm:

+ Trưởng phòng: 01 người

+ Phó trưởng phòng: 01 người

+ Nhân viên, chuyên viên: 3 người

Tìm kiếm...

Văn bản mới

Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy chơi bài miễn phí về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ chơi bài miễn phí về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy chơi bài miễn phí về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ chơi bài miễn phí về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy chơi bài miễn phí về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ chơi bài miễn phí về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy chơi bài miễn phí về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ chơi bài miễn phí về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy chơi bài miễn phí về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ chơi bài miễn phí về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy chơi bài miễn phí về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ chơi bài miễn phí về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy chơi bài miễn phí về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ chơi bài miễn phí về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy chơi bài miễn phí về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ chơi bài miễn phí về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghềLỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1969 - 2019)

Giới thiệu Trường Cao Đẳng nghề Tây Bắc

Thông tin cần biết

Giavang 
CHung khoan 
TY GIA 
Thoi tiet 

Thống kê truy cập

226942
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Last Week
Tháng này
Last Month
Tất cả các ngày:
47
156
675
100737
3318
4715
226942

Your IP: 45.41.88.42
2024-03-21 07:58
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Giành được phần thưởng | chơi bài uno Trò chơi trực tuyến | chơi bài online Trò chơi trực tuyến | chơi bài tiến lên miền nam Trang chủ - zingplay tá la - phỏm online Trang web chơi game | chơi bài tiến lên Trang web chơi game | chơi bài đổi thưởng Trang chủ - Tải đánh bài Phỏm miễn phí Trang web chơi game | chơi bài trên zingplay Trò chơi trực tuyến | chơi bài cổ điển Trang chủ - Chơi game đánh bài online miễn phí